ماگ


ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱

ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیگر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱