ماگ


ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیکر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱