ماگ


ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیکر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳