پیکسل


پیکسل ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵

پیکسل من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

پیکسل من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

پیکسل تا جنون فاصله‌ای نیست، از این‌ جا که منم

کد ۶۴

پیکسل با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

پیکسل آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

پیکسل انسانم آرزوست

کد ۹۷

پیکسل چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

پیکسل جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

پیکسل هوس سفر

کد ۳۰

پیکسل جهان رنگارنگ

کد ۱۵۷۵

پیکسل پاندا

کد ۱۶۹

پیکسل کاشی ایرانی

کد ۱۵۰۶

پیکسل دخترک و هندوانه

کد ۱۵۷۶

پیکسل ریاضی

کد ۱۸۹۷

پیکسل هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴