پیکسل


پیکسل تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

کد ۵۳

پیکسل خوشا به من که دستِ تو پرواز هدیه می‌کند

کد ۱۱۷

پیکسل یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

پیکسل از آینه بپرس، نام نجات‌دهنده‌ات را

کد ۲۰۳

پیکسل منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

پیکسل خالی

کد ۱۶۱۷

پیکسل شهر بالون‌ها

کد ۱۶۲۰

پیکسل آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

پیکسل تو شبی در انتظاری ننِشسته‌ای، چه دانی؟

کد ۱۶۷

پیکسل دود

کد ۱۵۵۶

پیکسل مرا به باده چه حاجت؟ که مست روی تو باشم

کد ۹۴

پیکسل یار موافق

کد ۱۴۳

پیکسل بالون

کد ۱۴۷

پیکسل یک نفس با ما نشستی، خانه‌ بوی گُل گرفت

کد ۱۴۸

پیکسل سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱

پیکسل هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

کد ۱۶۱