تابلو


تابلوی وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

تابلوی هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

تابلوی آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

تابلوی جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

تابلوی با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

تابلوی آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

تابلوی یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

تابلوی مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

تابلوی کفّاره‌ی شراب‌خوری‌های بی‌حساب، هشیار در میانه‌ی مستان نشستن است

کد ۶۹

تابلوی چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

تابلوی چه بی‌تابانه می‌خواهمت

کد ۱۷۰

تابلوی جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

تابلوی هوس سفر

کد ۳۰

تابلوی جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

تابلوی تا جنون فاصله‌ای نیست، از این‌ جا که منم

کد ۶۴

تابلوی بالون

کد ۱۴۷