تابلو


تابلوی امید

کد ۱۹۸

تابلوی نشود فاشِ کسی آن چه میان من و توست

کد ۱۳۱

تابلوی منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

تابلوی یادت روشنم می‌دارد

کد ۸۴

تابلوی تو بمان با من، تنها تو بمان

کد ۱۶۵

تابلوی ز یاد دوست شیرین‌تر چه کار است؟

کد ۱۹۵

تابلوی بالن پروانه‌ای

کد ۲۱۳۳

تابلوی مبادا در جهان دلتنگ رویی

کد ۷۲

تابلوی دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

تابلوی اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

تابلوی رقصی چنین میانه‌ی آسمانم آرزوست

کد ۱۶۹۵

تابلوی یار موافق

کد ۱۴۳

تابلوی و جز اینم هنری نیست، که آشیان تو باشم

کد ۲۰۲

تابلوی نت‌های طبیعت

کد ۲۱۳۸

تابلوی دلم می‌خواهدت

کد ۷۴

تابلوی آرامش

کد ۲۰۳۳