تابلو


تابلوی منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

تابلوی بالن پروانه‌ای

کد ۲۱۳۳

تابلوی ز یاد دوست شیرین‌تر چه کار است؟

کد ۱۹۵

تابلوی نت‌های طبیعت

کد ۲۱۳۸

تابلوی نشود فاشِ کسی آن چه میان من و توست

کد ۱۳۱

تابلوی یار موافق

کد ۱۴۳

تابلوی با جمله ما خوشیم، ولی با تو خوش‌تریم

کد ۲۰۱

تابلوی و جز اینم هنری نیست، که آشیان تو باشم

کد ۲۰۲

تابلوی مبادا در جهان دلتنگ رویی

کد ۷۲

تابلوی یادت روشنم می‌دارد

کد ۸۴

تابلوی دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

تابلوی تعادل خوشایند

کد ۱۶۷۰

تابلوی که جان را فرشِ مادر می‌توان کرد

کد ۱۱۱

تابلوی تو بمان با من، تنها تو بمان

کد ۱۶۵

تابلوی آرامش

کد ۲۰۳۳

تابلوی اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴