تابلو


تابلوی نشود فاشِ کسی آن چه میان من و توست

کد ۱۳۱

تابلوی تو بمان با من، تنها تو بمان

کد ۱۶۵

تابلوی مبادا در جهان دلتنگ رویی

کد ۷۲

تابلوی یادت روشنم می‌دارد

کد ۸۴

تابلوی دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

تابلوی نت‌های طبیعت

کد ۲۱۳۸

تابلوی دلم می‌خواهدت

کد ۷۴

تابلوی یار موافق

کد ۱۴۳

تابلوی امید

کد ۱۹۸

تابلوی منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

تابلوی عزیز

کد ۱۹۹

تابلوی و جز اینم هنری نیست، که آشیان تو باشم

کد ۲۰۲

تابلوی از آینه بپرس، نام نجات‌دهنده‌ات را

کد ۲۰۳

تابلوی بالن پروانه‌ای

کد ۲۱۳۳

تابلوی لب تو نقطه‌ی پایانِ ماجرای من است

کد ۹۶

تابلوی اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴