ماگ


ماگ مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

ماگ کاشی ایرانی

کد ۱۵۰۶

ماگ یک جان چه بوَد؟ صد جانِ منی

کد ۱۳۴

ماگ مشکلِ دردِ عشق را، حل نکُند مهندسی

کد ۱۶۲

ماگ اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

ماگ یک نفس با ما نشستی، خانه‌ بوی گُل گرفت

کد ۱۴۸

ماگ تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۲

ماگ با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

ماگ امّا تو چیزِ دیگری

کد ۱۵۲

ماگ ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵

ماگ نارنجستان قوام - شیراز

کد ۱۷۶

ماگ مرا به باده چه حاجت؟ که مست روی تو باشم

کد ۹۴

ماگ زندگی جیره‌ی مختصری‌ست

کد ۱۰۳

ماگ که جان را فرشِ مادر می‌توان کرد

کد ۱۱۱

ماگ من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹