ماگ


ماگ مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

ماگ کاشی ایرانی

کد ۱۵۰۶

ماگ یک جان چه بوَد؟ صد جانِ منی

کد ۱۳۴

ماگ مشکلِ دردِ عشق را، حل نکُند مهندسی

کد ۱۶۲

ماگ تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۲

ماگ اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

ماگ یک نفس با ما نشستی، خانه‌ بوی گُل گرفت

کد ۱۴۸

ماگ با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

ماگ ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵

ماگ امّا تو چیزِ دیگری

کد ۱۵۲

ماگ نارنجستان قوام - شیراز

کد ۱۷۶

ماگ مرا به باده چه حاجت؟ که مست روی تو باشم

کد ۹۴

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱

ماگ که جان را فرشِ مادر می‌توان کرد

کد ۱۱۱

ماگ من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹