ماگ


ماگ مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

ماگ کاشی ایرانی

کد ۱۵۰۶

ماگ یک جان چه بوَد؟ صد جانِ منی

کد ۱۳۴

ماگ مشکلِ دردِ عشق را، حل نکُند مهندسی

کد ۱۶۲

ماگ اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

ماگ با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

ماگ تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۲

ماگ یک نفس با ما نشستی، خانه‌ بوی گُل گرفت

کد ۱۴۸

ماگ امّا تو چیزِ دیگری

کد ۱۵۲

ماگ ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵

ماگ نارنجستان قوام - شیراز

کد ۱۷۶

ماگ مرا به باده چه حاجت؟ که مست روی تو باشم

کد ۹۴

ماگ زندگی جیره‌ی مختصری‌ست

کد ۱۰۳

ماگ من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

ماگ که جان را فرشِ مادر می‌توان کرد

کد ۱۱۱

ماگ اندر دل ما تویی نگارا

کد ۱۸۱