ماگ


ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ زندگی جیره‌ی مختصری‌ست

کد ۱۰۳

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیگر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ دوستان

کد ۲۱۵۰

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱

ماگ بیمار خنده‌های توام بیش‌تر بخند

کد ۵