ماگ


ماگ من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

ماگ آن که بی باده کند جانِ مرا مست، کجاست؟

کد ۱۲۶

ماگ وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

ماگ جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

ماگ چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

ماگ کاشی قاجاری

کد ۱۵۰۷

ماگ زندگی گر هزارباره بوَد، بار دیگر تو، بار دیگر تو

کد ۶۲

ماگ من آنِ توام، مرا به من باز مده

کد ۱۵۹

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

ماگ منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

ماگ سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

ماگ آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

ماگ بیمار خنده‌های توام بیش‌تر بخند

کد ۵