پیکسل


پیکسل مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

پیکسل چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

پیکسل مشکلِ دردِ عشق را، حل نکُند مهندسی

کد ۱۶۲

پیکسل من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

پیکسل دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

پیکسل آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

پیکسل وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

پیکسل جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

پیکسل اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

پیکسل امّا تو چیزِ دیگری

کد ۱۵۲

پیکسل بیمار خنده‌های توام بیش‌تر بخند

کد ۵

پیکسل جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

پیکسل تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۲

پیکسل دلم یک دوست می‌خواهد که اوقاتی که دل‌تنگم...

کد ۱۵۱

پیکسل مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

پیکسل ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵