پیکسل


پیکسل مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

پیکسل چنین خوب چرایی؟

کد ۱۷۳

پیکسل مشکلِ دردِ عشق را، حل نکُند مهندسی

کد ۱۶۲

پیکسل من چه سبزم امروز

کد ۱۳۹

پیکسل دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

پیکسل آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

پیکسل وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

پیکسل امّا تو چیزِ دیگری

کد ۱۵۲

پیکسل اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

پیکسل جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

پیکسل بیمار خنده‌های توام بیش‌تر بخند

کد ۵

پیکسل تو مرا جان و جهانی

کد ۱۳۲

پیکسل جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

پیکسل دلم یک دوست می‌خواهد که اوقاتی که دل‌تنگم...

کد ۱۵۱

پیکسل مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

پیکسل ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

کد ۶۵