پیکسل


پیکسل خوشا به من که دستِ تو پرواز هدیه می‌کند

کد ۱۱۷

پیکسل تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

کد ۵۳

پیکسل منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

پیکسل یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

پیکسل خالی

کد ۱۶۱۷

پیکسل از آینه بپرس، نام نجات‌دهنده‌ات را

کد ۲۰۳

پیکسل مرا به باده چه حاجت؟ که مست روی تو باشم

کد ۹۴

پیکسل یک نفس با ما نشستی، خانه‌ بوی گُل گرفت

کد ۱۴۸

پیکسل دود

کد ۱۵۵۶

پیکسل شهر بالون‌ها

کد ۱۶۲۰

پیکسل یار موافق

کد ۱۴۳

پیکسل آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

پیکسل هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

کد ۱۶۱

پیکسل تو شبی در انتظاری ننِشسته‌ای، چه دانی؟

کد ۱۶۷

پیکسل Never Give Up

کد ۱۹۳۲

پیکسل سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۶۱