تابلو


تابلوی وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

تابلوی هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

تابلوی آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

تابلوی جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

تابلوی مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

تابلوی با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

تابلوی آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

تابلوی یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

تابلوی چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

تابلوی مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

تابلوی کفّاره‌ی شراب‌خوری‌های بی‌حساب، هشیار در میانه‌ی مستان نشستن است

کد ۶۹

تابلوی جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

تابلوی چه بی‌تابانه می‌خواهمت

کد ۱۷۰

تابلوی هوس سفر

کد ۳۰

تابلوی جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

تابلوی تو چنین شکر چرایی؟

کد ۱۹۲