تابلو


تابلوی وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

تابلوی هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

تابلوی مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

تابلوی آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

تابلوی با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

تابلوی جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

تابلوی یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

تابلوی آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

تابلوی مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

تابلوی تو چنین شکر چرایی؟

کد ۱۹۲

تابلوی کفّاره‌ی شراب‌خوری‌های بی‌حساب، هشیار در میانه‌ی مستان نشستن است

کد ۶۹

تابلوی هوس سفر

کد ۳۰

تابلوی بالله که بخند ای جان

کد ۱۹۱

تابلوی چه بی‌تابانه می‌خواهمت

کد ۱۷۰

تابلوی جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

تابلوی جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱