تابلو


تابلوی وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

تابلوی هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

تابلوی مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

تابلوی آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

تابلوی با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

تابلوی جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

تابلوی یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

تابلوی تو چنین شکر چرایی؟

کد ۱۹۲

تابلوی بالله که بخند ای جان

کد ۱۹۱

تابلوی آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

تابلوی مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

تابلوی کفّاره‌ی شراب‌خوری‌های بی‌حساب، هشیار در میانه‌ی مستان نشستن است

کد ۶۹

تابلوی چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

تابلوی چه بی‌تابانه می‌خواهمت

کد ۱۷۰

تابلوی هوس سفر

کد ۳۰

تابلوی جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸