تابلو


تابلوی وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

کد ۷۳

تابلوی هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

تابلوی آنی که در ضمیری

کد ۱۴۶

تابلوی جغرافیای کوچک من بازوانِ توست

کد ۸۶

تابلوی با من صنما دل یک دله کن

کد ۱۹

تابلوی آشوبم، آرامشم تویی

کد ۲۳

تابلوی یک بار دگر خانه‌ات آباد بگو: سیب

کد ۱۱۳

تابلوی مرا هزار امید است و هر هزار تویی

کد ۱۷۴

تابلوی مَردم همه از خواب و من از فکرِ تو مست

کد ۹۳

تابلوی چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

تابلوی کفّاره‌ی شراب‌خوری‌های بی‌حساب، هشیار در میانه‌ی مستان نشستن است

کد ۶۹

تابلوی چه بی‌تابانه می‌خواهمت

کد ۱۷۰

تابلوی جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۵۸

تابلوی جا برای منِ گنجشک زیاد است، ولی

کد ۱۰۱

تابلوی هوس سفر

کد ۳۰

تابلوی تهران

کد ۵۲