تابلو


تابلوی اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

تابلوی که جان را فرشِ مادر می‌توان کرد

کد ۱۱۱

تابلوی ز یاد دوست شیرین‌تر چه کار است؟

کد ۱۹۵

تابلوی رقصی چنین میانه‌ی آسمانم آرزوست

کد ۱۶۹۵

تابلوی منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

کد ۵۷

تابلوی یار موافق

کد ۱۴۳

تابلوی امید

کد ۱۹۸

تابلوی بالن پروانه‌ای

کد ۲۱۳۳

تابلوی نت‌های طبیعت

کد ۲۱۳۸

تابلوی دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

تابلوی کاشی - ۳

کد ۱۷۱۹

تابلوی با جمله ما خوشیم، ولی با تو خوش‌تریم

کد ۲۰۱

تابلوی و جز اینم هنری نیست، که آشیان تو باشم

کد ۲۰۲

تابلوی تعادل خوشایند

کد ۱۶۷۰

تابلوی نشود فاشِ کسی آن چه میان من و توست

کد ۱۳۱

تابلوی تو بمان با من، تنها تو بمان

کد ۱۶۵