ماگ من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

پیکسل من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

تابلوی من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

قاب موبایل من از آن روز که در بند توام، آزادم

کد ۱۲

ماگ به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

کد ۲۶

پیکسل به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

کد ۲۶

ماگ گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

کد ۲۷

ماگ چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

پیکسل چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

تابلوی چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

قاب موبایل چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد impossible

کد ۴۲

ماگ بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

کد ۷۷

پیکسل بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

کد ۷۷

ماگ لب لعلی گزیده‌ام که مپرس

کد ۸۸

ماگ دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

پیکسل دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

تابلوی دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

قاب موبایل دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

کد ۹۵

ماگ اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

پیکسل اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

تابلوی اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

قاب موبایل اوقات خوش آن بود که با دوست به‌سر شد

کد ۱۰۴

ماگ هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

پیکسل هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

تابلوی هواخواهِ تواَم جانا و می‌دانم که می‌دانی

کد ۱۲۴

ماگ مایه‌ی خوش‌دلی آن‌جاست که دلدار آن‌جاست

کد ۱۴۲

پیکسل مایه‌ی خوش‌دلی آن‌جاست که دلدار آن‌جاست

کد ۱۴۲

تابلوی مایه‌ی خوش‌دلی آن‌جاست که دلدار آن‌جاست

کد ۱۴۲

قاب موبایل مایه‌ی خوش‌دلی آن‌جاست که دلدار آن‌جاست

کد ۱۴۲

ماگ غبار غم برود، حالْ خوش شود حافظ

کد ۱۴۹

پیکسل غبار غم برود، حالْ خوش شود حافظ

کد ۱۴۹

تابلوی غبار غم برود، حالْ خوش شود حافظ

کد ۱۴۹

قاب موبایل غبار غم برود، حالْ خوش شود حافظ

کد ۱۴۹

ماگ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

کد ۱۶۱

پیکسل هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

کد ۱۶۱

قاب موبایل یاد باد آن‌که سر کوی توام منزل بود

کد ۱۸۸

ماگ یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان، غم مخور

کد ۲۰۸

پیکسل یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان، غم مخور

کد ۲۰۸

تابلوی یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان، غم مخور

کد ۲۰۸

قاب موبایل یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان، غم مخور

کد ۲۰۸

ماگ ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

کد ۲۱۹۷