ماگ پاییز بود، پا لیز بود

کد ۸

پیکسل پاییز بود، پا لیز بود

کد ۸

قاب موبایل پاییز بود، پا لیز بود

کد ۸

ماگ یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

کد ۳۸

پیکسل یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

کد ۳۸

تابلوی یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

کد ۳۸

قاب موبایل یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

کد ۳۸

ماگ مراجعه

کد ۱۱

پیکسل مراجعه

کد ۱۱

قاب موبایل مراجعه

کد ۱۱

ماگ به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

کد ۲۶

پیکسل به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

کد ۲۶

ماگ تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

کد ۵۳

پیکسل تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

کد ۵۳

ماگ پای بگذار به اون راهی که فک کنی بهتری

کد ۷۵

ماگ از هوش میــ

کد ۷۶

پیکسل از هوش میــ

کد ۷۶